Kết quả kiểm tra điều kiện tiêu chuẩn thí sinh đăng ký dự tuyển tiếp nhận viên chức năm 2021
20/10/2021 15:30
Kết quả kiểm tra điều kiện tiêu chuẩn thí sinh đăng ký dự tuyển tiếp nhận viên chức năm 2021

Phòng Tổ chức cán bộ